A Nemzeti Casino könyvtára

1827-ben Széchenyi a Nemzeti Casino megalapításakor felajánlotta 338 kötetes könyvtárát, a tagok pedig további 250 kötetet gyűjtöttek össze. 1834-ben már 3000 művet tartalmazott az állomány, többnyire idegen nyelvűeket.

A Nemzeti Casino könyvtára

Célját tekintve magánjellegű könyvtárként jött létre. A könyvtár dokumentumait – könyvek, folyóiratok, hírlapok, térképek, egyéb nyomtatványok – csak helyben lehetett használni, kizárólag tagoknak.


 

A könyvtár főbb adományozói voltak:

 

 • gróf Dessewffy Aurél
 • TasnerAntal
 • Láng Ignácz
 • Weisz Bernát F.
 • Szilágyi Ferenc
 • Török János

A megbízott könyvtárnokok nagy hangsúlyt fektettek a könyvtárra, melynek

„föntartása és kezelése a szakrendezés keresztülviteléig a könyvtártudomány és bibliographia igényeinek s az intézet traditióinak egyaránt megfelelt”


 

A könyvtár berendezése

 

Egy nagyterem, három szoba és egy olvasóterem szolgálta a könyvtár céljait: a nagyteremben a könyvállomány, a kisebb termekben a hírlapok sorakoztak.

Több katalógus segítette az eligazodást:

 • egy betűrendes cédulakatalógus (1873)
 • egy szak szerinti cédulakatalógus (1873)
 • egy index, melyben a könyvek és az új szerzemények szerepelnek betűrendben
 • egy nyomtatott katalógus (1852)

A termekben minden szaknál külön sorakoztak a magyar nyelven írt munkák, a Magyarországra vonatkozók és a külföldi irodalom termékei.

A korabeli leírásokból megtudhatjuk, mit tartalmazott az állomány:

„A könyvtár legnagyobb kontingensét a magyar irodalom termékei s a magyar történeti kútfők szolgáltatják. A könyvtár birja a m. t. akadémia s a Kisfaludy-társaság összes kiadványait, a magyar zeneiróknak legnagyobb részét s a magyar tudományos irodalomnak minden nevezetesebb termékét.”

Egy 1886-os jelentés szerint a Nemzeti Casino könyvtára

„a legrégibb és legtekintélyesebb ilynemű könyvtár az országban … közkönyvtáraink közt is számot tesz”


 

A feloszlatás

 

„A nemzeti Casino vagyona feloszthatatlan, és ahhoz se részvényesek, sem az egyletből kilépett tagok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy engedményesei legkisebb jogot sem tarthatnak. Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi számítás szerint előre nem látható bármi rendkívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerülhetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mintszintén feloszthatatlan alapítvány a magyar tudományos akadémia avagy az annak helyébe netán lépett hasonló jellegű magyar tudományos intézetre háramlik.”

A magyar belügyminiszter a 251.044/1945.IV./14 számú rendeletével 1945-ben feloszlatta a Nemzeti Casinót, mint

„az ország érdekeivel ellentétes működést kifejtő jogi személy”-t

Ekkor a főváros megkezdte az egyesület vagyonának leltárba vételét és lefoglalását, de amint az MTA tudomására jutott az eset, bejelentette igényét az örökségére, mint az alapszabályok szerinti jogutód, illetve jelezte együttműködését és támogatását a kármentés során.

A Casino vagyona ekkor:

 • két bombatalálatot kapott épület (Kossuth L. u., Gellérthegy u.)
 • ingó vagyon – tagok a háború előtt vidékre mentették, többsége megsemmisült
 • a Nemzeti Casino iratai megsemmisültek a háborúban
 • Könyvtára romépületben, 20-23.000 kötetet azonnal átszállítottak az Egyetemi Könyvtárba (1945 októberében), a fennmaradó 6-10 ezer kötet később került az Akadémia épületébe (1946 májusában). A köteteket 1947 júniusában továbbszállították az Akadémia épületébe. Az értékesebb könyveket még a háború előtt az Országház pincéjébe rejtették el, melyek ott elégtek.
 • a Nemzeti Casino mutatói, osztálykatalógusai (jelenlegi lelőhelyük nem ismert)
 • vadásztrófeák (Természettudományi Múzeumban örökletétként)


 

Nemzeti Casino az Akadémia könyvtárában

 

Könyvtárunkban jelenleg a közel 17.700 NC kötet található (+ 2000 kötet a Magyar Nemzeti Múzeumban), feldolgozásukat 2014-ben kezdtük meg. A leírás a régi könyvek feldolgozási kritériumai szerint történt, figyelembe véve könyvtárunk házi szabályzatát.

Az eddig elkészült 5978 könyvrekordból 2048 idegen nyelvű (német, francia, angol, latin és olasz), a magyar nyelvű osztályokba tartozó műveket már mind feldolgoztuk. A kötetek többsége a 19. században, ill. a 20. század elején jelent meg. A régi könyvek száma több mint 800 db, a folyóiratok között összesen 5774 folyóiratszám található 449 címen.

A Nemzeti Casino kötetei az MTA KIK törökbálinti raktárában


 

Nemzeti Casino a Magyar Nemzeti Múzeumban

 

Az Akadémiai Könyvtár 2001 kötet (fele könyv, fele folyóirat) régi könyvet adott át a Magyar Nemzeti Múzeumnak 1991 augusztusában, egy Széchényi emlékkiállítás céljára. A könyvek kiválasztásánál a művek kötése és állapota játszott szerepet. könyvek azóta is a Múzeum Széchényi termében vannak kiállítva (Széchényi Ferenc emlékére készült a kiállítás és a terem, ennek a részét képezi a fia, István hagyatéka.)

 

A Casino-gyűjteményt a törzsgyűjteménytől fizikailag elkülönítve tároljuk a raktárban (minden egyes kötetet egyedi NC-jelzettel ellátva). A kötetek erősen porosak, penésznyomosak (de nem fertőzőek), sérültek, sokszor átlőttek, golyónyomosak, hiányosak. Az olvasók számára az NC kötetek hozzáférhetősége korlátozott. A kötetek többnyire félbőr vagy félvászon kötésűek, egységes stílusúak. A gerincen aranyozva legtöbbször a Nemzeti Casino, N. Casino vagy az N.C. szerepel. Minden könyvben megtalálható az NC exlibris-e és legalább egy pecsét.

 

Részlet a Nemzeti Casino 1903 december 20-án lejáró ex-libris pályázatából:

„Terveztessék egy könyvtárjegy (ex-libris), mely a Nemzeti Casino könyvtárának minden egyes kötetébe fog beragasztatni, tehát annak tulajdonjogát fejezze ki egyszerűen, érthetően s mindamellett művésziesen. Figyelembe veendő ennél az, hogy a Nemzeti Casino gróf Széchenyi István által 1827-ben oly célból alkotott egyesület, hogy az a hazai társadalmi életnek központja legyen. A könyvjelző felirata: A “Nemzeti Casino könyvtárából”legyen. A pályázaton csakis magyar honpolgár vehet részt. A jogos művészi igényeknek és a pályázat feltételeinek megfelelő pályamű díja 300 korona. A pályaművek az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum könyvtárába adandók be.”

Művészet, 1903/6.

/Gyuricza Andrea/